SGP-logo oranje RGB WEB

Welkom op de website van de SGP fractie van Waterschap Scheldestromen.

Op deze website willen we u informeren over het werk van de SGP fractie van Waterschap Scheldestromen.

 

25 juni

Zojuist zijn er weer enkele bijdragen op deze website geplaatst. Op deze manier willen we onze achterban betrokken houden bij het werk wat de waterschapsfractie van SGP Scheldestromen doet. U vind deze bijdragen in het gelijknamige menu-item.


 

1 juni

Op DV. 1 juni gaan we als AV-leden op een interactieve manier aan de slag met het concept bestuursprogramma wat door de coalitiepartijen is opgesteld. De SGP heeft een groot aantal zaken van haar verkiezingsprogramma kunnen vertalen naar het voorliggende concept zoals (niet uitputtend): (onderzoek naar) sparen van zoet water, tegengaan verzilting, snelheid maken met onderhoud en verbetering watersysteem, energiefabriek en energiebesparing, schoolfietsroutes maar ook essentiële zaken als innovatie en biodiversiteit. Een pijler van onze inzet was/is de financiële robuustheid van ons waterschap en dan met name bezien over meerdere jaren (meer dan de komende bestuursperiode). Voor het eerst hebben we nu een financiële vooruitblik van 15 jaar! We zijn zeer gemotiveerd om met alle partijen de komende bestuursperiode waar een slag te maken.


 

21 mei

Op de algemene vergadering in Terneuzen stonden als meest belangrijke punten op de agenda de jaarrekening van het waterschap van 2014 en Sabewa-Zeeland. De jaarrekening ziet er goed en gedegen uit, uiteindelijk nog met een licht positief resultaat het jaar afgesloten. Er is opnieuw veel werk uitgevoerd en de organisatie blijkt behoorlijk goed in control te zijn. Ook de verdere uitrol van het besparingsprogramma Scheldestromen 2.0 werpt z’n vruchten af.

Sabewa is op basis van de cijfers en prestaties van 2013 en 2014 een zorgenkind. Echter hebben we een diepgaande toelichting gehad (oa door de interim directeur) over de situatie per heden en de verwachte ontwikkelingen in de komende periode. Hoewel we kritisch zijn en blijven geven presentatie en concept verbeterplan voldoende vertrouwen dat 2014 het “slechtste” jaar is geweest en dat Sabewa haar prestatie, zij het met een paar jaar vertraging, zeker goed zal gaan maken (besparing voor de burgers). Zie verder onze bijdrage.


 

 

23 april

Vandaag heeft de algemene vergadering het dagelijks bestuur, de gezworenen, van het waterschap gekozen. Allereerst heeft (in)formateur Denis Steijaert (CDA) verslag gedaan van de coalitie vorming. Na de vragen van diverse partijen zijn 5 leden gekozen, die samen met de Dijkgraaf de komende bestuursperiode het dagelijks bestuur van het waterschap zijn.

Namens de fractie van de SGP is lijsttrekker Gert van Kralingen gekozen. Hij zal de komende 4 jaar de portefeuille afvalwaterzuivering en emissies voor zijn rekening gaan nemen.

De komende tijd zal de coalitie het voortouw nemen in het opstellen van een bestuursprogramma 2015-2019, waarbij ook de niet coalitiepartijen hun inbreng mogen leveren. Hiermee verwacht de coalitie een breed draagvlak te kunnen bereiken voor een stabiel en bestendig bestuur.


 

1 april 2015

Vandaag is in het waterschapskantoor in Middelburg het nieuwe dagelijks bestuur gepresenteerd. Daarmee is een volgende stap gezet in het proces van coalitievorming, gestart kort na de verkiezingen van 18 maart. Het CDA heeft als grootste partij het initiatief hiertoe genomen. De coalitie bestaat uit de partijen CDA, SGP, Partij voor Zeeuws Vlaanderen, en de geborgde zetels van gebouwd en ongebouwd. De SGP neemt daarmee als op 1 na grootste partij voor de zoveelste bestuursperiode op rij opnieuw haar verantwoordelijkheid in het bestuur van ons Zeeuwse waterschap. Lijsttrekker Gert van Kralingen zal namens de SGP plaats nemen in het dagelijks bestuur. 

De afgelopen weken heeft onder leiding van het CDA een ruime verkenning en diverse gespreksrondes plaatsgevonden met alle partijen. In het coalitieakkoord heeft de SGP ruime input geleverd en wij zijn dan ook blij dat veel van onze speerpunten zijn overgenomen in het programma. Een paar belangrijke punten zijn:

- Behoud van een zelfstandig waterschap in combinatie met optimale samenwerking met andere overheden
- Inzetten op grotere betrokkenheid burgers, vergroten (naams)bekendheid waterschap
- Focus op kerntaken, vooral ook onze onderhoudstaken niet verwaarlozen
- Concreet maken van ons Bijbels rentmeesterschap door duurzaam werken en bevorderen soortenrijkdom (biodiversiteit)
- Financiële robuustheid van het waterschap ook voor de lange termijn borgen, zorgen voor een goede balans tussen investeren, schuldenlast en tariefniveau
- Meer inzetten op innovatie en werkgelegenheid, onder andere door samenwerking met scholen en bedrijfsleven

De komende weken zal met name op inhoudelijk gebied nadere invulling plaatsvinden om te komen tot een bestuursplan voor de komende bestuursperiode van 4 jr. Een aantal zeer belangrijke items voor de SGP zijn daarbij het op orde brengen van waterbeheer, tegengaan verzilting, schoolfietsroutes en plan secundaire waterkeringen. Nog veel te doen.

Opnieuw vragen wij om uw input en steun daarbij!

 


 

26 maart 2015

FormatFactory20150326 194647

Vanavond was de eerste openbare vergadering van het nieuwe bestuur van Waterschap Scheldestromen. Op de agenda stond enkel de aanstelling en bevestiging van de nieuwe leden van de Algemene Vergadering (AV). Na voorlezing van de formule door dijkgraaf Toine Poppelaars, legden de leden de eed danwel de verklaring en belofte af. Het was goed te constateren dat in het zeeuwse bestuur de grote meerderheid (21 van de 30) heeft gekozen om de eed af te leggen. Opnieuw, voor de 2de avond op rij, werd in de algemene vergadering de naam van God aangeroepen.

Namens de SGP legden Gert van Kralingen (voor het eerst) en Henk Verheuvel en Cees Verloop (bij vernieuwing) de eed af. De fractie hoopt de komende bestuursperiode in de kracht Gods haar werk te mogen uitvoeren.

 

 

 


 

26 maart 2015

FormatFactoryIMG 0394

Bij zijn afscheid als hoofdingeland van Waterschap Scheldestromen, is Willem de Visser (71) uit Aagtekerke woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rob van der Zwaag reikte hem de koninklijke onderscheiding uit. De Visser maakte 37 jaar deel uit van de waterschapsbestuur. Binnen de wereld van het waterschap is iedereen het eens over het feit dat Willem een betrokken en positieve persoonlijkheid is.
Sinds 2007 is hij ook bestuurslid bij de Stichting De Levende Delta, een organisatie die zich bemoeit met natuurontwikkeling.
De Visser was biologieleraar aan het Calvijn College. Als vrijwilliger verricht hij nog steeds hand- en spandiensten voor die school. Enkele jaren terug bracht hij in eigen beheer een boek uit: Herschreven Geschiedenis, waarin hij probeert de wereldgeschiedenis in lijn te brengen met de Bijbel.

In een korte reactie van SGP-hoofdingeland Cees Verloop bracht hij onze felicitaties over aan Willem de Visser, waarbij hij citeerde bij de wens uit Psalm 67:

D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;

We mogen wel opmerken dat het Woord van God n de berijming van 1773 een ogenblik mocht klinken in de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen


23 maart 2015

De uitslag van de verkiezingen geeft ons grote reden tot dankbaarheid. Ondanks de veel hogere opkomst (48% nu versus 32% in 2010) hebben wij onze positie als op 2de partij binnen het waterschap kunnen behouden. In 2010 behaalden we net geen 15.000 stemmen, deze ruim 20.000. Dus allen die daaraan hun bijdrage hebben gedaan, zowel van uit de campagne activiteiten als ook gewoon onze kiezers die de naar de stembus zijn gekomen willen we daarvoor hartelijk bedanken!

Helaas hebben we wel onze vierde zetel weer moeten inleveren. Die hadden we de vorige keer vooral te danken aan de lijstverbinding met de ChristenUnie, die deze ronde niet tot stand is gekomen.

Ondertussen zijn de gesprekken over de coalitie gestart, onder leiding van het CDA. Wij willen graag opnieuw meedoen aan het dagelijks bestuur van het Waterschap om zo onze verantwoordelijkheid te nemen en daarbij met onze positief kritische houding ook de stem van de kiezer te laten doorklinken in het bestuur. Mochten we inderdaad gaan deelnemen aan het dagelijks bestuur, dan is Gert van Kralingen ons kandidaat DB-lid. Onze fractie bestaat daarnaast uit Cees Verloop en Henk Verheuvel.

Wij nodigen alle bedrijven en inwoners in Zeeland uit om ons deze periode van 4 jaar te voorzien van tips, kritiek, voorbeelden van wat wel en wat niet goed gaat vanuit het waterschap aan ons door te spelen. Slechts met goede voeding vanuit de samenleving kunnen wij onze taak als volksvertegenwoordiger optimaal uitvoeren.

Zo hopen wij de komende bestuursperiode met uw hulp en kracht van boven ons werk in het bestuur op goede wijze te mogen vervullen.

Gert, Henk en Cees


 

12 februari 2015

Heeft u onze campagneflyer al gezien? Of heeft u ons verkiezingsprogramma al gelezen?

Flyer   Verkiezingsprogramma klein

 


3 februari 2015

Het SGP-waterschapsdebat, wie borgt het meest optimaal de belangen van de boeren?

Forum onder leiding van Gert van Kralingen (SGP Waterschap Scheldestromen) met sprekers Elbert Dijkgraaf (landbouwwoordvoerder SGP-fractie Tweede Kamer' en Peter de Koeijer (voorzitter ZLTO)

Wie volgt het verkiezingsdebat over de toekomst van de boeren in Zeeland? Van harte welkom op de verkiezingsbijeenkomst van de SGP Waterschap Scheldestromen Zeeland. Ook uw mening télt in het forumdebat.

Aan de agrarische sector wordt aan alle kanten getrokken. Denk aan lage prijzen en de maatschappelijke druk en regelgeving rond milieu en dierenwelzijn. Veel ondernemers vragen zich af waar het naar toe gaat. De SGP staat dicht bij de sector en neemt deze vragen serieus. Een toekomstbestendige landbouw is immers cruciaal voor economie en voedselvoorziening. SGP staat voor toekomstbestendige landbouw   

De komende jaren is veel werk aan de winkel Voor boeren en politiek. Hoe ziet onze SGP voorman Elbert Dijkgraaf de toekomst van de boer? Wat zijn de onderwerpen die er toe doen?

>> Lees hier meer over dit debat!


15 januari 2015
We hebben zojuist enkele agenda-items op de website geplaatst. Stuk voor stuk zijn ze de moeite waard! Zie onze agenda!


22 december 2014
In samenwerking met SGP Zeeland is een persbericht opgesteld met betrekking tot de kandidatenlijst. Klik op deze link om het persbericht te lezen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier of gebruikt u de contactgegevens onderaan het bericht.